EDITURA CCD CLUJ

Într-o lume în care circulaţia informaţiei se face tot mai rapid şi prin tot mai multe mijloace Editura Casei Corpului Didactic Cluj consideră o prioritate sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice de a publica lucrări, ca o finalizare a unui moment din munca lor în domeniul educaţiei. Prin specificul activităţii sale Editura Casei Corpului Didactic Cluj

VA OFERA

        Sansa
de a împărtăşii experienţe didactice valoroase.
        Oportunitatea de a veni în sprijinul celor aflaţi la început de drum prin a le oferi modele, puncte de sprijin sau puncte de plecare în lunga, dificila dar nobila misiune de a educa tânăra generaţie.
        Un spaţiu în care utilitatea schimbului de idei este concretizată în evoluţia procesului de predare-învăţare.

Iniţial Editura CCD publica lucrări prezentate la reuniunile metodico - ştiinţifice sub genericul "Preuniversitaria". Astăzi activitatea ei s-a diversificat mult. Alături de publicaţiile proprii editura vă oferă publicaţii ale cadrelor didactice, ale autorilor care publică lucrări în domeniul educaţiei, dar şi diplome, pliante publicitare, articole promoţionale.
Din anul 2007, odată cu mutarea în noul sediu, Casa Corpului Didactic Cluj a achiziţionat pentru editură aparate tipografice, foarte performante,de ultimă generaţie.

Sunteţi bine veniţi alături de noi pentru ca împreună, prin lucrările editate să valorizăm şi să împărtăşim experienţa dumneavoastră, cu convingerea că venim în întâmpinarea dorinţelor şi necesităţilor unui număr tot mai mare de dascăli, şi nu numai, care au nevoie, poate mai mult ca niciodată, de modele.

Date de contact:
Tel: 0264-593945,

PRIORITATILE EDITURII CCD CLUJ
  1. sprijinirea initiativelor cadrelor didactice de a publica lucrari în domeniul educatiei
  2. promovarea realizarilor si a imaginii institutiei
REPERE CRONOLOGICE


Activitatea editurii CCD Cluj nu poate fi privita altfel decât în strânsa legatura cu activitatea CCD Cluj

1971, Casa Corpului Didactic a judetului Cluj a fost înfiintata ca institutie cu caracter
metodic, stiintific, cultural si educativ a personalului didactic din învatamântul
preuniversitar.
1971, noul regulament de organizare si functionare (adresa MÎ nr. 10.937);
1986, Nota telefonica (octombrie): "Începând cu data de 1 septembrie se desfiinteaza
Casele Corpului Didactic";
1990, prin OMÎS nr. 9867, CCD-urile îsi reiau activitatea în conformitate cu art. 251 din
Legea nr.6/1969;

12 martie 1999, pagina Web vizibila, prima accesare;
prima publicatie la editura CCD Cluj;
Din 2000 se continua seria publicatiilor periodice Preuniversitaria cuprinzând articolele selectate si prezentate la simpozionul "Preuniversitaria"

7 octombrie 2001, apare nr.1 (serie noua) din buletinului de informare si documentare a cadrelor didactice;

2007 mutarea în noul sediu din str. Septimiu Albini nr. 91 si achizitionarea aparaturii de tipografie performanta de ultima generatie

REGULAMENT DE FUNCTIONARE
AL EDITURII CASEI CORPULUI DIDACTIC CLUJ


Art. 1 Editura Casei Corpului Didactic Cluj functioneaza în baza O.M. nr. 4897/31.10.2001 privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, capitolul I, articolul 9, alineatul 1 si 2 din Anexa nr. 1 la O.M. nr. 4897/31.10.2001.
Art. 2 Editura nu are personalitate juridica distincta si nici cont bancar separat de cel al Casei Corpului Didactic Cluj.
Art. 3 Activitatea editoriala se desfasoara în conformitate cu prevederile urmatoarelor reglementari:
a. Legea nr. 8/14.03.1996 privind drepturile de autor si drepturile
conexe;
b. Legea nr. 594/15.12.2004 privind constituirea, organizarea si
functionarea Depozitului legal de tiparituri;
c. Ordine ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si
Ministerului Culturii în domeniu.
Art. 4 Pot publica în regim de editura, carti tiparite sau volume în varianta electronica pe CD-uri, autori de lucrari didactice si tehnico-stiintifice, daca întrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. autorul îsi asuma întreaga raspundere pentru continutul
lucrarii;
b. lucrarea este tehnoredactata computerizat si corectata
(inclusiv lingvistic) prin grija autorilor;
c. autorii asigura integral cheltuielile de editare si tiparire din
surse financiare proprii;
d. autorii nu cesioneaza drepturile patrimoniale de autor editurii,
având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta si de a
difuza lucrarea în conditiile legii nr.8/1996.
Art. 5 Tiparirea cartii se poate realiza la tipografia Editurii Case Corpului Didactic Cluj, daca posibilitatile tehnice ale acesteia sunt satisfacatoare pentru parti. În caz contrar si cu acordul autorului, editura va comanda tiparea la o alta tipografie, caz în care costurile de tiparire se vor regasi în costul final al publicatiei.
Art. 6. Decizia privind tiparirea lucrarii în regim de editura se ia de catre directorul institutiei si contabilul sef pe baza solicitarii scrise a
autorului/autorilor, care îndeplinesc conditiile precizate la art. 4.
Solicitarea va fi depusa la redactorul editurii. În luarea deciziei de
tiparire se vor lua în considerare urmatoarele criterii: valoarea stiintifica a lucrarii, asigurarea valorificarii si popularizarii experientei si activitatii de cercetare în domeniul instructiv educativ, precum si prioritati rezultate din planul strategic de dezvoltare a institutiei.
Art. 7. Dupa obtinerea aprobarii de publicare a lucrarii, editura va parcurge urmatoarele etape:
a. obtinerea numerotarii internationale standardizate (ISBN,
ISSN) si a descrierii CIP a Bibliotecii Nationale a României;
b. conceperea copertei si a paginii de titlu, cu includerea
elementelor de identificare, a siglei editurii si cu precizari din
partea autorilor, referitoare la realizarea lucrarii, daca este
cazul;
c. efectuarea eventualelor retusuri ale tehnoredactarii; aceste
operatii se fac în prezenta autorului;
d. completarea si semnarea de catre autor a formularului „Bun de
tipar”, prin care acesta îsi asuma raspunderea pentru forma si
continutul lucrarii;
e. tiparirea lucrarii.
Art. 8. Beneficiarul va preda gratuit editurii 10 exemplare din lucrarea tiparita,
din care 7 vor fi trimise la Depozitul legal de tiparituri, conform Legii nr. 594/15.12.2004, privind constituirea, organizarea si functionarea
Depozitului legal de documente, indiferent de suport, 2 vor fi depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj, iar 1 va ramâne ca exemplar martor în editura.
Art. 9. La solicitarea autorului editura poate acorda pentru o lucrare doar codul ISBN, fara alta obligatie din partea editurii de a executa lucrarea, aceasta ramânând exclusiv în sarcina autorului, cu urmatoarele specificatii:
1. se percepe o taxa între 50 si 150 lei, în functie de numarul de
exemplare publicate si valoarea stiintifica a lucrarii;
2. publicatia trebuie sa aiba avizul inspectorului de specialitate
sau a unui referent stiintific, specialist în domeniul în care se
încadreaza cartea prin tematica ei;
3. se pastreaza obligativitatea predarii editurii a 10 exemplare din
lucrare, conform Art. 8
Art. 10. La solicitarea beneficiarului editura poate efectua doar anumite lucrari din cele necesare pentru obtinerea produsului finit, respectiv: copertare carte, ghilotinare, laminare coperte, caz în care, în costurile operatiilor respective va fi inclusa o taxa între 50 si 150 lei, în functie de numarul de carti asupra carora se vor efectua aceste lucrari si de complexitatea lucrarii.

 

Director CCD Cluj, Informatician CCD Cluj,
Prof. Dorina Kudor -

  


 


 

 

 

 

 

 

 Editura