EDITURA CCD CLUJ

Într-o lume în care circulaţia informaţiei se face tot mai rapid şi prin tot mai multe mijloace Editura Casei Corpului Didactic Cluj consideră o prioritate sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice de a publica lucrări, ca o finalizare a unui moment din munca lor în domeniul educaţiei. Prin specificul activităţii sale Editura Casei Corpului Didactic Cluj

VA OFERA

        Sansa
de a împărtăşii experienţe didactice valoroase.
        Oportunitatea de a veni în sprijinul celor aflaţi la început de drum prin a le oferi modele, puncte de sprijin sau puncte de plecare în lunga, dificila dar nobila misiune de a educa tânăra generaţie.
        Un spaţiu în care utilitatea schimbului de idei este concretizată în evoluţia procesului de predare-învăţare.

Iniţial Editura CCD publica lucrări prezentate la reuniunile metodico - ştiinţifice sub genericul "Preuniversitaria". Astăzi activitatea ei s-a diversificat mult. Alături de publicaţiile proprii editura vă oferă publicaţii ale cadrelor didactice, ale autorilor care publică lucrări în domeniul educaţiei, dar şi diplome, pliante publicitare, articole promoţionale.
Din anul 2007, odată cu mutarea în noul sediu, Casa Corpului Didactic Cluj a achiziţionat pentru editură aparate tipografice, foarte performante,de ultimă generaţie.

Sunteţi bine veniţi alături de noi pentru ca împreună, prin lucrările editate să valorizăm şi să împărtăşim experienţa dumneavoastră, cu convingerea că venim în întâmpinarea dorinţelor şi necesităţilor unui număr tot mai mare de dascăli, şi nu numai, care au nevoie, poate mai mult ca niciodată, de modele.

Date de contact:
Tel: 0264-593945,
e-mail: acioroslan@ccdcluj.ro

PRIORITATILE EDITURII CCD CLUJ
  1. sprijinirea initiativelor cadrelor didactice de a publica lucrari în domeniul educatiei
  2. promovarea realizarilor si a imaginii institutiei
REPERE CRONOLOGICE


Activitatea editurii CCD Cluj nu poate fi privita altfel decât în strânsa legatura cu activitatea CCD Cluj

1971, Casa Corpului Didactic a judetului Cluj a fost înfiintata ca institutie cu caracter
metodic, stiintific, cultural si educativ a personalului didactic din învatamântul
preuniversitar.
1971, noul regulament de organizare si functionare (adresa MÎ nr. 10.937);
1986, Nota telefonica (octombrie): "Începând cu data de 1 septembrie se desfiinteaza
Casele Corpului Didactic";
1990, prin OMÎS nr. 9867, CCD-urile îsi reiau activitatea în conformitate cu art. 251 din
Legea nr.6/1969;

12 martie 1999, pagina Web vizibila, prima accesare;
prima publicatie la editura CCD Cluj;
Din 2000 se continua seria publicatiilor periodice Preuniversitaria cuprinzând articolele selectate si prezentate la simpozionul "Preuniversitaria"

7 octombrie 2001, apare nr.1 (serie noua) din buletinului de informare si documentare a cadrelor didactice;

2007 mutarea în noul sediu din str. Septimiu Albini nr. 91 si achizitionarea aparaturii de tipografie performanta de ultima generatie

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
AL EDITURII CASEI CORPULUI DIDACTIC CLUJ


Art. 1 Editura Casei Corpului Didactic Cluj funcþioneazã în baza O.M. nr. 4897/31.10.2001 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, capitolul I, articolul 9, alineatul 1 şi 2 din Anexa nr. 1 la O.M. nr. 4897/31.10.2001.
Art. 2 Editura nu are personalitate juridicã distinctã şi nici cont bancar separat de cel al Casei Corpului Didactic Cluj.
Art. 3 Activitatea editorialã se desfãşoarã în conformitate cu prevederile urmãtoarelor reglementãri:
a. Legea nr. 8/14.03.1996 privind drepturile de autor şi drepturile
conexe;
b. Legea nr. 594/15.12.2004 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea Depozitului legal de tipãrituri;
c. Ordine ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii şi Tineretului şi
Ministerului Culturii în domeniu.
Art. 4 Pot publica în regim de editurã, cãrþi tipãrite sau volume în variantã electronicã pe CD-uri, autori de lucrãri didactice şi tehnico-ştiinþifice, dacã întrunesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a. autorul îşi asumã întreaga rãspundere pentru conţinutul
lucrãrii;
b. lucrarea este tehnoredactatã computerizat şi corectatã
(inclusiv lingvistic) prin grija autorilor;
c. autorii asigurã integral cheltuielile de editare şi tipãrire din
surse financiare proprii;
d. autorii nu cesioneazã drepturile patrimoniale de autor editurii,
având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta şi de a
difuza lucrarea în condiþiile legii nr.8/1996.
Art. 5 Tipãrirea cãrţii se poate realiza la tipografia Editurii Casei Corpului Didactic Cluj, dacã posibilitãþile tehnice ale acesteia sunt satisfãcãtoare pentru pãrţi. În caz contrar şi cu acordul autorului, editura va comanda tipãrea la o altã tipografie, caz în care costurile de tipãrire se vor regãsi în costul final al publicaţiei.
Art. 6. Decizia privind tipãrirea lucrãrii în regim de editurã se ia de cãtre directorul instituţiei şi contabilul şef pe baza solicitãrii scrise a
autorului/autorilor, care îndeplinesc condiţiile precizate la art. 4.
Solicitarea va fi depusã la redactorul editurii. În luarea deciziei de
tipãrire se vor lua în considerare urmãtoarele criterii: valoarea ştiinţificã a lucrãrii, asigurarea valorificãrii şi popularizãrii experienţei şi activitãţii de cercetare în domeniul instructiv educativ, precum şi prioritãţi rezultate din planul strategic de dezvoltare a instituţiei.
Art. 7. Dupã obţinerea aprobãrii de publicare a lucrãrii, editura va parcurge urmãtoarele etape:
a. obţinerea numerotãrii internaţionale standardizate (ISBN,
ISSN) şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naþionale a României;
b. conceperea copertei şi a paginii de titlu, cu includerea
elementelor de identificare, a siglei editurii şi cu precizãri din
partea autorilor, referitoare la realizarea lucrãrii, dacã este
cazul;
c. efectuarea eventualelor retuşuri ale tehnoredactãrii; aceste
operaţii se fac în prezenţa autorului;
d. completarea şi semnarea de cãtre autor a formularului „Bun de
tipar”, prin care acesta îşi asumã rãspunderea pentru forma şi
conţinutul lucrãrii;
e. tipãrirea lucrãrii.
Art. 8. Beneficiarul va preda gratuit editurii 10 exemplare din lucrarea tipãritã,
din care 7 vor fi trimise la Depozitul legal de tipãrituri, conform Legii nr. 594/15.12.2004, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
Depozitului legal de documente, indiferent de suport, 2 vor fi depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj, iar 1 va rãmâne ca exemplar martor în editurã.
Art. 9. La solicitarea autorului editura poate acorda pentru o lucrare doar codul ISBN, fãrã altã obligaţie din partea editurii de a executa lucrarea, aceasta rãmânând exclusiv în sarcina autorului, cu urmãtoarele specificaţii:
1. se percepe o taxã între 50 şi 150 lei, în funcţie de numãrul de
exemplare publicate şi valoarea ştiinţificã a lucrãrii;
2. publicaþia trebuie sã aibã avizul inspectorului de specialitate
sau a unui referent ştiinţific, specialist în domeniul în care se
încadreazã cartea prin tematica ei;
3. se pãstreazã obligativitatea predãrii editurii a 10 exemplare din
lucrare, conform Art. 8
Art. 10. La solicitarea beneficiarului editura poate efectua doar anumite lucrãri din cele necesare pentru obţinerea produsului finit, respectiv: copertare carte, ghilotinare, laminare coperte, caz în care, în costurile operaţiilor respective va fi inclusã o taxã între 50 şi 150 lei, în funcţie de numãrul de cãrţi asupra cãrora se vor efectua aceste lucrãri şi de complexitatea lucrãrii.

 

Director CCD Cluj, Informatician CCD Cluj,
Prof. Dorina Kudor Adrian Cioroslan

  


 


 

 

 

 

 

 

 Editura
 Prezentare editura în imagini

acing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>     Hartă Site  |   Contact