Menu

Prezentare CDI

Centrul de documentare şi informare, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spatiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.(art.6/OM5556/07/10/2011)

Misiunea CDI (art.8/OM5556/07/10/2011)

 • de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională
 • de a participa la asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale,
 • de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar
 • de a promova inovaţia didactică
 • de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor
 • de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale
 • de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări
 • de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului

Funcţiile CDI (art.9/OM5556/07/10/2011):

 • Funcţia de primire a beneficiarilor
 • Funcţia de informare generală
 • Funcţia pedagogică
 • Funcţia de orientare şcolară şi profesională
 • Funcţia culturală
 • Funcţia de comunicare
 • Funcţia tehnică
 • Funcţia recreativă

Atribuţii Casa Corpului Didactic în activitatea CDI (art.10/OM5556/07/10/2011)

CDI se înfiinţează prin decizie a directorului CCD pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de MEN, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general CCD organizează atât stagii tematice adresate directorilor unităţilor de învăţământ care solicită înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizează sprijinirea unităţilor de învăţământ în elaborarea proiectului de amenajare a CDI în conformitate cu standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuă privind organizarea, funcţionarea, animarea şi exploatarea CDI, adresate profesorilor documentarişti, precum şi cadrelor didactice şi didactice auxiliare din unităţile de învăţământ cu un CDI funcţional

CCD informează periodic MEN cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean (art.23/OM5556/07/10/2011)

Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de CCD, care va desemna un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean
(art.28,alin.2,3/5556/07/10/2011)
CCD coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor documentarişti prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie" Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI se realizează de către CCD.

Domeniile de competență ale profesorului documentarist (art.27,alin.1/5556/07/10/2011):

 • proiectarea, planificarea, organizarea și realizarea activității CDI
 • formarea elevilor și dezvoltarea competențelor specifice
 • monitorizarea și evaluarea activității CDI și a rezultatelor elevilor
 • managementul clasei de elevi
 • dezvoltarea de parteneriate
 • comunicare
 • gestionarea CDI
 • managementul carierei al dezvoltării profesionale
 • contribuție la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității de învățământ

Misiunile profesorului documentarist (art.27,alin.2/5556/07/10/2011):

 • misiunea pegagogică
 • misiunea culturală
 • misiunea de comunicare
 • misiunea de gestionare